2007/Aug/14

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.5 เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เวลา 2 ชั่วโมง

สอนวันที่ 3,5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550

1. สาระสำคัญ

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญๆ ทางพระพุทธศาสนาขึ้น

ในสมัยพุทธกาล พุทธศาสนิกชนจะยึดถือเอาวันเหล่านั้นเป็นวันที่ควรระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเป็นพิเศษ พุทธศาสนิกชนนิยมประกอบศาสนาพิธีเพื่อเป็นการบูชาและประพฤติให้ถูกต้องในวันสำคัญ และพิธีกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม

2. มาตรฐานการเรียนรู้

1.3 ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรม และศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ค่านิยมที่ดีงาม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

3. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

ส 1.3.1 รู้และปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม หลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง กลุ่มสังคมที่ตนเป็นสมาชิก และสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัว ชุมชนและประเทศชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

ส 1.3.2 ใช้ภาษาในคัมภีร์ที่ใช้ในศาสนาที่ตนนับถือ และร่วมศาสนพิธี พิธีกรรม วันสำคัญทางศาสนาด้วยความเต็มใจ

4. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

มีความรู้ ความเข้าใจ บอกความหมาย เห็นความสำคัญ รู้เข้าใจเหตุการณ์สำคัญ ๆและปฏิบัติกิจกรรมที่พึงกระทำในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ด้วยความศรัทธาและถูกต้องเหมาะสม

5. จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายความสำคัญ ที่เกิดขึ้นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

2. ปฏิบัติกิจกรรมที่พึงกระทำในวันสำคัญทางพระพุทธ ศาสนา ได้ด้วยความศรัทธา

6. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. ด้านวัฒนธรรมและศาสนา ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนา ทะนุบำรุงศาสนา และปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี

2. ด้านสังคม ควรมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจต่อกัน และมีความสามัคคี ทั้งใน

ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน

7. สาระการเรียนรู้

วันสำคัญทางศาสนา

- วันมาฆบูชา - วันวิสาขบูชา

- วันอัฏฐมีบูชา - วันอาสาฬหบูชา

- วันธรรมสวนะ

8. กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ 1 ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยยึดเด็กเป็นสำคัญ

1. นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและ ทำสมาธิ ( 3-5 นาที)

2. ครูทักทายสนทนาประสบการณ์ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนาว่าเคยปฏิบัติตนอย่างไร และมีความรู้สึกอย่างไร

3. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้

4. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง วันสำคัญทางทางศาสนา จำนวน 10 ข้อ

5. แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม คละความสามารถ ประกอบด้วย คนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 -3 คน และอ่อน 1 คน ครูแนะนำการเรียนรู้บทเรียนอิเรคทรอนิค โดยใช้โปรแกรม power pointโดยนักเรียนต้องร่วมมือกัน และต้องดูแลช่วยเหลือกันในการเปิดบทเรียน อ่านและเรียนรู้ร่วมกัน ใช้คอมพิวเตอร์กลุ่มละ 1 เครื่อง คนที่เก่งจะเปิดบทเรียนอิเรคทรอนิค นักเรียนในกลุ่มเรียนรู้ร่วมกันโดยอ่านเนื้อหาและฟังบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับวันแต่ละวัน จบตอนแต่ละช่วงวันสำคัญ แต่ละวันหยุดอภิปรายแสดงความคิดเห็น ครูคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนรายบุคคล และพฤติกรรมการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม

6. ครูชี้แนะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแต่ละวันมีความสำคัญอย่างไร วันสำคัญมีอะไรที่เป็นปรากฏการณ์ที่นักเรียนสังเกตเห็นได้

7. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้รับ จากการเรียนรู้บทเรียนอิเรคทรอนิค โดยใช้โปรแกรม power point โดยครูเสริมข้อคิด เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนา มีความเอื้อเฟื้อมีน้ำใจทั้งในครอบครัว และสังคม

8.นักเรียนดูภาพประกอบ กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา แล้วร่วมสนทนาซักถามอภิปรายความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้น โดยครูเป็นผู้ชี้แนะเพิ่มเติมภาพที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางศาสนา

9. แจกใบงานที่ 1 เรื่องวันสำคัญทางศาสนา นักเรียนทำใบงาน ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานแต่ละคนแต่ละกลุ่มและคอยให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามของนักเรียน

10. ครูแจกใบงานที่ 2 พร้อมกับให้นักเรียนสรุปเกี่ยวกับภาพว่านักเรียนคนใดเคยได้ปฏิบัติตามภาพ ที่นักเรียนได้เห็นบ้าง

11. ตรวจผลงานร่วมกัน ครูชี้แนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิธีกรรมในแต่ละวัน ของวันสำคัญทางศาสนาพร้อมสรุปข้อที่ควรปฏิบัติกับวันสำคัญ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และแนะนำการเรียนในครั้งต่อไป

ชั่วโมงที่ 2 ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบจิ๊กซอร์

1. นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและ ทำสมาธิ ( 3-5 นาที)

2 ทบทวนความรู้เดิมจากการเรียนบทเรียนอิเรคโทนิค โดยใช้โปรแกรม

power point ในชั่วโมงที่ผ่านมา

3. ดูภาพและสนทนากับนักเรียน ในเรื่องเกี่ยวกับการไปร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธ ศาสนาที่วัดในชุมชน เมื่อครั้งที่ผ่านมาว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมนั้นอย่างไร และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่จะมีขึ้นต่อจากนี้คือวันใด

4. แบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม คละความสามารถ ให้สมาชิกในกลุ่มเลือกผู้ทำหน้าที่ประธาน รองประธานและเลขานุการ ศึกษาจากใบความรู้ ตั้งชื่อกลุ่มในแต่ละกลุ่มและทำกิจกรรมตามใบงานกำหนด โดยศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวันสำคัญดังนี้

- วันมาฆบูชา - วันวิสาขบูชา

- วันอัฏฐมีบูชา - วันอาสาฬหบูชา

- วันธรรมสวนะ

5.สมาชิกในกลุ่มได้รับมอบหมายให้ศึกษาเนื้อหาสาระคนละ 1 ส่วน (เปรียบเสมือนได้ ชิ้นส่วนของภาพตัดต่อคนละ 1 ชิ้น) และหาคำตอบในประเด็นปัญหาสมาชิกในกลุ่มบ้านของเรา แยกย้ายไปรวมกับสมาชิกกลุ่มอื่นซึ่งได้รับเนื้อหาเดียวกัน และร่วมกันทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นอย่างละเอียด และร่วมกันอภิปรายหาคำตอบประเด็นที่ผู้สอนมอบหมายให้

5.1 สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรา แยกย้ายไปรวมกับสมาชิกกลุ่มอื่นซึ่งได้รับเนื้อหาเดียวกัน ตั้งเป็นกลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญ ขึ้นมา และร่วมกันทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นอย่างละเอียด และร่วมกันอภิปรายหาคำตอบประเด็นที่ใบงานกำหนด

5.2 สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลับไปสู่กลุ่มบ้านของเรา แต่ละกลุ่มช่วยสอนเพื่อนในกลุ่มให้เข้าใจเนื้อหาที่ตนได้ศึกษาร่วมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ สมาชิกทุกคนก็จะได้เรียนรู้ภาพรวมของวันสำคัญทั้งหมด

5.3 ผู้เรียนทุกคนทำแบบทดสอบ แต่ละคนจะได้คะแนนเป็นรายบุคคล และนำคะแนนของ ทุกคนในกลุ่ม บ้านของเรามารวมกัน (หรือหาค่าเฉลี่ย ) เป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดได้รับรางวัล

6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปแนวปฏิบัติตน ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเน้นการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ โดยนำแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวปฏิบัติ ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ให้ ตระหนักถึงคุณค่าของความสำคัญกับการรักษาศีล และปลูกฝังความสามัคคี เสียสละ สร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ชุมชนวัด และปฏิบัติตน ในแนวทางที่ดี และในวันสำคัญต่างๆ ครูนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมที่วัด เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้เกิดขึ้นและนักเรียนทำแบบฝึกหัดจากใบงานและเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ควร ปฏิบัติในวันสำคัญ

7. ทำข้อทดสอบหลังเรียน

8. อุปกรณ์ สื่อและแหล่งการเรียนรู้

1. โปรแกรม power point เรื่อง วันสำคัญทางศาสนา

2. ใบงานที่ 1 เรื่อง วันสำคัญทางศาสนา

3. ใบงานที่ 2 เรื่อง เหตุการณ์วันสำคัญทางศาสนา

4. หนังสือ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

5. แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง วันสำคัญทางศาสนา จำนวน 10 ข้อ

6. ห้องสมุดโรงเรียนวัดต้นชุมแสง

7. ภาพการแสดงธรรมในวันสำคัญทางศาสนา

9. การวัดผลและประเมินผล

9.1 วิธีการวัด/สิ่งที่วัด

1. การตรวจใบงาน

2. การสังเกตการณ์ทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ

3. การสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

4. การสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม

5. การตรวจผลงานจากแบบทดสอบ

6.การตรวจผลงานแผนผังความคิด

9.2 เครื่องมือวัด

1. แบบประเมินผลการทำข้อทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน

2. แบบประเมินพฤติกรรมการอภิปรายและบันทึกผล

3. แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคลและรายกลุ่ม

4. แบบบันทึกประเมินการฝึกปฏิบัติใบงานที่ 1 และใบงานที่ 2

9.3 การประเมินผล

1. ผลการปฏิบัติใบงานที่ 1

2. ผลการปฏิบัติใบงานที่ 2

3.ผลการปฎิบัติจากการทำแผนผังความคิด

4. ผลทดสอบหลังเรียน

เกณฑ์การวัด

ผ่านเกณฑ์ นักเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป

ไม่ผ่านเกณฑ์ นักเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินน้อยกว่าร้อยละ 50

10. กิจกรรมเสนอแนะ

นักเรียนควรไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทย ทั้งในด้านชีวิตความเป็นอยู่ที่นำความรู้จากวันสำคัญทางศาสนา มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยถามจากผู้รู้และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือในห้องสมุด

ลงชื่อ.ผู้บันทึก

( นางนิรมล บุญมี )

วันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2550

แบบทดสอบก่อนเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

เรื่อง วันสำคัญทางศาสนา ชื่อ.................................................................................. เลขที่....................

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด

1. วันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข์ตรงกับวันใด

ก. วันอาสาฬหบูชา ข. วันอัฏฐมีบูชา

ค. วันวิสาขบูชา ง. วันมาฆบูชา

2. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันใดเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า

ก. วันมาฆบูชา ข. วันอัฏฐมีบูชา

ค. วันวิสาขบูชา ง. วันอาสาฬหบูชา

3. วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตรงกับวันอะไร

ก. วันมาฆบูชา ข. วันวิสาขบูชา

ค. วันอัฏฐมีบูชา ง. วันอาสาฬหบูชา

4. วันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน คือวันใด

ก. วันมาฆบูชา ข. วันอัฏฐมีบูชา

ค. วันวิสาขบูชา ง. วันอาสาฬหบูชา

5. การถือปฏิบัติและ การประกอบพิธีวันวิสาขบูชาในเมืองไทยเริ่มทำมาตั้งแต่สมัยใด

ก. สมัยสุโขทัย ข. สมัยอยุธยา

ค. สมัยกรุงธนบุรี ง. สมัยกรุงเทพฯ

6. วันใดไม่มีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

ก. วันมาฆบูชา ข. วันวิสาขบูชา

ค. วันเข้าพรรษา ง. วันอาสาฬหบูชา

7. พระสงฆ์องค์แรกที่ได้ดวงตาเห็นธรรมและขอบวชในพระพุทธศาสนาคือใคร

ก. พระอานนท์ ข. พระอัญญาโกณฑัญญะ

ค. พระมหากัสสปะ ง. พระสารีบุตร

8. วันใดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก

ก. วันอาสาฬหบูชา ข. วันวิสาขบูชา

ค. วันมาฆบูชา ง. วันอัฏฐมีบูชา

9. วันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับวันใด

ก. วันมาฆบูชา ข. วันวิสาขบูชา

ค. วันอาสาฬหบูชา ง. วันอัฏฐมีบูชา

10. วันมาฆบูชา ตรงกับวันใด

ก. แรม 8 ค่ำ เดือน 6

ข. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

ค. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

ง. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

เฉลย แบบทดสอบก่อนเรียน

เรื่อง วันสำคัญทางศาสนา

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด

1. วันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข์ตรงกับวันใด

ก. วันอาสาฬหบูชา ข. วันอัฏฐมีบูชา

ค. วันวิสาขบูชา ง. วันมาฆบูชา

2. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันใดเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า

ก. วันมาฆบูชา ข. วันอัฏฐมีบูชา

ค. วันวิสาขบูชา ง. วันอาสาฬหบูชา

3. วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตรงกับวันอะไร

ก. วันมาฆบูชา ข. วันวิสาขบูชา

ค. วันอัฏฐมีบูชา ง. วันอาสาฬหบูชา

4. วันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

คือวันใด

ก. วันมาฆบูชา ข. วันอัฏฐมีบูชา

ค. วันวิสาขบูชา ง. วันอาสาฬหบูชา

5. การถือปฏิบัติและ การประกอบพิธีวันวิสาขบูชาในเมืองไทยเริ่มทำมาตั้งแต่สมัยใด

ก. สมัยสุโขทัย ข. สมัยอยุธยา

ค. สมัยกรุงธนบุรี ง. สมัยกรุงเทพฯ

6. วันใดไม่มีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

ก. วันมาฆบูชา ข. วันวิสาขบูชา

ค. วันเข้าพรรษา ง. วันอาสาฬหบูชา

7. พระสงฆ์องค์แรกที่ได้ดวงตาเห็นธรรมและขอบวชในพระพุทธศาสนาคือใคร

ก. พระอานนท์ ข. พระอัญญาโกณฑัญญะ

ค. พระมหากัสสปะ ง. พระสารีบุตร

8. วันใดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก

ก. วันอาสาฬหบูชา ข. วันวิสาขบูชา

ค. วันมาฆบูชา ง. วันอัฏฐมีบูชา

9. วันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับวันใด

ก. วันมาฆบูชา ข. วันวิสาขบูชา

ค. วันอาสาฬหบูชา ง. วันอัฏฐมีบูชา

10. วันมาฆบูชา ตรงกับวันใด

ก. แรม 8 ค่ำ เดือน 6

ข. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

ค. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

ง. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

เฉลยข้อทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

คำชี้แจงที่ 1 ( ชั่วโมงที่1 เรื่องวันสำคัญ )

ให้สมาชิกแต่กลุ่มคัดเลือกผู้ที่ทำหน้าที่ประธาน รองปรธาน

เลขานุการกลุ่ม และเรียนรู้บทเรียนอิเรคทรอนิคเรื่องวันสำคัญ โดยใช้

โปรแกรม power point พร้อมเลือกผู้ทำหน้าที่เปิดโปรแกรมเนื้อหาบทเรียน

เรียนรู้ร่วมกัน โดยอ่านเนื้อหาและฟังบทเพลง ที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญ

แต่ละวัน จบตอนแต่ละช่วงวันสำคัญแต่ละวัน หยุดอภิปรายเนื้อหาและแสดง

ความคิดเห็น พร้อมดูภาพการประกอบกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

และทำกิจกรรมจากใบงานที่ 1 และใบงานที่ 2

คำชี้แจงที่ 2 ( ชั่วโมงที่2 เรื่องวันสำคัญ )

1. ให้สมาชิกในกลุ่มเลือกผู้ทำหน้าที่ประธาน รองประธานและเลขานุการ

ศึกษาจากใบความรู้ ตั้งชื่อกลุ่มในแต่ละกลุ่มและทำกิจกรรมตามใบงานกำหนด

โดยศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวันสำคัญดังนี้

- วันมาฆบูชา - วันวิสาขบูชา

- วันอัฏฐมีบูชา - วันอาสาฬหบูชา

- วันธรรมสวนะ

2.ให้ศึกษาเนื้อหาสาระคนละ 1 วัน และ แยกย้ายไปรวมกับสมาชิกกลุ่มอื่นซึ่ง

ได้รับเนื้อหาเดียวกัน ตั้งเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญขึ้นมาร่วมกันทำความเข้าใจใน

เนื้อหาสาระนั้นอย่างละเอียด และร่วมกันอภิปรายหาคำตอบประเด็นที่ใบงาน

กำหนด

3. สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลับไปสู่กลุ่มเดิมของตน แต่ละกลุ่มช่วยสอนเพื่อน

ในกลุ่มให้เข้าใจเนื้อหาที่ตนได้ศึกษาร่วมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ สมาชิกทุกคนก็จะได้

เรียนรู้ภาพรวมของวันสำคัญทั้งหมด

4. ผู้เรียนทุกคนทำแบบทดสอบ แต่ละคนจะได้คะแนนเป็นรายบุคคล และนำ

คะแนนของทุกคนในกลุ่มบ้านของเรา มารวมกัน (หรือหาค่าเฉลี่ย )เป็น

คะแนนกลุ่ม

ใบงานที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4สาระที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องวันสำคัญ ชื่อกลุ่ม............................................................

ชื่อสมาชิกกลุ่ม 1................................................................2.......................... .....................................................

3................................................................4.......................... .....................................................

คำชี้แจง ให้นักเรียนลากเส้นโยงเหตุการณ์ทางขวามือให้มีความสัมพันธ์กับวันสำคัญทางซ้ายมือ

1.เป็นคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

ของพระพุทธเจ้า

2. มีการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ณ

วันวิสาขบูชา มกุฏพันธเจดีย์ เมืองกุสินารา

3. มีพระสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลก

4. พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศหลักการของ

วันอาสาฬหบูชา พระพุทธศาสนา ที่เรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์

5. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ อริยสัจ 4

6. พระสงฆ์สาวกจำนวน 1,250 องค์ มาประชุม

วันมาฆบูชา พร้อมกันโดยมิได้นักหมาย ณ พระเวฬุวัน

กรุงราชคฤห์

7. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตรแก่

วันอัฏฐมีบูชา ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

8. เมื่อถึงวันแรม 8 ค่ำ หรือ ขึ้น 15 ค่ำ ชาวพุทธ

จะมารวมตัวกันที่วัดเพื่อให้ทาน รักษาศีล

วันธรรมสวนะ ฟังธรรม และอบรมจิตใจ

9. ไม่มีการเวียนเทียน และมีการทำกิจกรรม

เฉพาะฝ่ายพระสงฆ์เท่านั้น

10. 1 เดือน มี 4 วัน ถือว่าเป็นวันหลักแห่งการ

ทำความดี

ใบงานที่ 2. กิจกรรมฝึกทักษะ เรื่องวันสำคัญทางพุทธศาสนา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สาระที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องวันสำคัญ ชื่อกลุ่ม............................................................

ชื่อสมาชิกกลุ่ม 1................................................................2.......................... ................................................

3................................................................4.......................... .....................................................

ให้นักเรียนพิจารณาภาพเหตุการณ์หรือกิจกรรมต่อไปนี้ว่าอยู่ในวันสำคัญใดแล้วเขียนชื่อวันสำคัญนั้นใต้ภาพใบความรู้ที่ 1 วันสำคัญในพระพุทธศาสนา

ใบความรู้ที่ 3 วันอัฏฐมีบูชา

วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

ความหมาย
เนื่องด้วยอัฏฐมีคือวันแรม 8 ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ (เดือน 6 ) เป็นวันที่ถือกันว่าตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ มกฏพันธเจดีย์ หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จปริพพานได้ 8 วันเมื่อถึงวันนี้พุทธศาสนิกชน มักนิยมประกอบพิธีบูชา และเรียกวันนี้ว่าว่า "วันอัฏฐมีบูชา"

การปฏิบัติตน

วันอัฏฐมีบูชา เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพุทธสาสนิกชน ควรปฏิบัติและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่นทำบุญตักบาตร ให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรมเทศนา ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ปัจจุบันการประกอบพิธีกรรมในวันอัฏฐมีบูชานิยมทำกันอยู่เฉพาะทางฝ่ายสงฆ์เท่านั้น

ประวัติความเป็นมา

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน ณ ระหว่างต้นรังคู่ ป่าสาละ เมืองกุสินารา พวกมัลกัตริย์ได้ทำการบูชาพระบรมศพด้วยเครื่องบูชาอันประณีตและสวยงาม ประกอบพิธีเหมือนดังที่จัดให้แก่พระมหากษัตริย์ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ในวันที่ 7 จึงอัญเชิญพระศพไปประดิษฐาน มกุฎพันธนเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองกุสินาราแล้วถวายพระเพลิง แต่ไฟไม่ติด โดยเทพยดาได้บันดาลไว้ เพื่อรอพระมหากัสสปะมาถึง

พระมหากัสสปะมาได้พาภิกษุ 500 รูป จะเดินทางไปยังเมืองกุสินารา ในตอนเที่ยงได้พบกับอาชีวกคนหนึ่งสอบถามและทราบว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วได้ 7 วัน จึงเดินทางต่อไปจนถึงเมืองกุสินารา เมื่อถึงมกุฎพันธนเจดีย์แล้วก็พาพระสงฆ์ประนมมือเดินเวียนรอบจิตกาธาน 3 รอบแล้วเข้าไปถวายบังคมพระบาทของพระพุทธองค์ ทันใดนั้นเทพยดาก็บันดาลให้ไฟลุกขึ้นที่จิตกาธานเผาบรมศพจนหมดสิ้น

สรุปได้ว่า พระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ 8 วัน มัลลกษัตริย์แห่งนครกุสินารา พร้อมด้วยประชาชน และพระสงฆ์อันมีพระมหากัสสปเถระเป็นประธาน ได้พร้อมกันกระทำการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธนเจดีแห่งกรุงกุสินารา

พิธีอัฏฐมีบูชา การประกอบพิธีอัฏฐมีบูชานั้น นิยมทำกันในตอนค่ำและปฏิบัติอย่างเดียวกันกับประกอบพิธีวิสาขบูชา ต่างแต่คำบูชาเท่านั้น

ความหมาย
เนื่องด้วยอัฏฐมีคือวันแรม 8 ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ (เดือน 6 ) เป็นวันที่ถือกันว่าตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เมื่อถึงวันนี้แล้ว พุทธศาสนิกชนบางส่วน ผู้มีความเคารพกล้าในพระพุทธองค์ มักนิยมประกอบพิธีบูชา ณ ปูชนียสถานนั้น ๆ วันนี้จึงเรียกว่า "วันอัฏฐมีบูชา"

ใบความรู้ที่ 4 วันอาสาฬหบูชา


วันอาสาฬหบูชามีเหตุการณ์สำคัญในทางพระพุทธศาสนาอยู่ 3 ประการคือ

1. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา โดยทางแสดงพระปฐมเทศนา คือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่พระองค์ตรัสรู้ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ สรรพสัตว์ทั้งหลาย

2. เป็นวันแรกที่บังเกิดพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นในโลก คือ พระโกณฑัญญะ เมื่อได้ฟังพระปฐมเทศนาจบ ได้ดวงตาเห็นธรรม ได้ทูลขออุปสมบท และพระพุทธเจ้าได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีเอหิภิกษุอุปสัมปทา ในวันนั้น

3. เป็นวันแรกที่บังเกิดพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตน และพระสังฆรัตนะ ขึ้นในโลกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์

ในวันนี้พุทธศาสนิกชนต่างพากันมาน้อมระลึกถึงพระรัตนตรัย ด้วยการไปชุมนุมตามพระอารามต่าง ๆ เพื่อกระทำการบูชาปูชนียวัตถุได้แก่พระธาตุเจดีย์ หรือพระพุทธปฏิมาที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถ อย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยดอกไม้ ธูป เทียน เริ่มด้วยการสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เวียนเทียน และฟังพระธรรมเทศนา เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติในวันวิสาขบูชา การแสดงธรรมในวันนี้จะเทศน์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

วันอาสาฬหบูชาจึงเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกันน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ศึกษา พระธรรมวินัยอันเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาให้เข้าใจอย่างถูกต้องตรงทางแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นต่อไปชั่วกาลนาน

ความรู้ที่ ๕ วันธรรมสวนะ

วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หมายถึง วันประชุมถือศีลฟังธรรมในพุทธศาสนา (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) กำหนดเดือนทางจันทรคติละ๔ วัน ได้แก่

- วันขึ้น ­­๘ ค่ำ
- วันขึ้น ๑๕ ค่ำ (วันเพ็ญ)
- วันแรม ๘ ค่ำ
- วันแรม ๑๕ ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม ๑๔ ค่ำ)

ในวันพระ พุทธศาสนิกชนถือเป็นวันสำคัญ ควรไปวัดเพื่อทำบุญ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และฟังธรรม สำหรับผู้ที่เคร่งครัดในศาสนาอาจถือศีลแปดในวันพระด้วย นอกจากนี้ชาวพุทธยังถือว่าวันพระไม่ควรทำบาปใดๆ การทำบาปหรือไม่ถือศีลห้าในวันพระถือว่าเป็นบาปยิ่งในวันอื่น วันโกน เป็นภาษาพูด หมายถึง วันก่อนวันพระ ๑ วัน

สรุปกิจกรรมที่นิยมปฎิบัติในวันธรรมสวนะหรือวันพระมีดังนี้คือ

- การทำบุญตักบาตร

- การสมาทานศีล

- การปล่อยนก ปล่อยปลาและสิ่งมีชีวิต

- การฟังพระธรรมเทศนา การรักษาศีลอุโบสถ ซึ่งบางคนจะไปนอนค้างที่วัดและกลับบ้านในวันรุ่งขึ้น

-

การงดเว้นจากการพนันและอบายมุขอื่นๆ

ใบงานที่ 3 เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

กลุ่มที่...........วันที่......เดือน...............................พ.ศ...........

คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำหรือข้อความที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

1. วันมาฆบูชา อ่านว่า.......................................................................................

ตรงกับวันขึ้น...........................................ค่ำ เดือน..............................................

2. วันมาฆบูชาเรียกอีกย่างว่า วัน.......................................................................

3. วันวิสาขบูชา อ่านว่า.......................................................... .........................

เป็นวันคล้ายวัน......................................................................... .........................

4. วันอัฎฐมีบูชา อ่านว่า ............................................................... ...................

เป็นวันคล้ายวัน.................................................................................. ................

5. อาสาฬหบูชา อ่านว่า.................................................................. ..................

ตรงกับวันขึ้น.....................................................เดือน.........................................

6. พระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกตรงกับวัน...................................................

7. พระสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาคือ....................................................

8. วันธรรมสวนะอ่านว่า............................................................. ......................

9. วันธรรมสวนะคือวัน....................................................................................

10. กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่

10.1...........

10.2.........

10.3......

ใบงานที่ 4. เรื่องวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ชื่อ.............................................................. เลขที่ ....... วันที่...................................................

โรงเรียนวัดต้นชุมแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

คำชี้แจง ให้นักเรียนสร้างแผนผังความคิดเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันสำคัญกิจกรรม

ที่ควรปฏิบัติ

ในวันสำคัญแบบทดสอบหลังเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรมจริยธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

เรื่อง วันสำคัญทางศาสนา ชื่อ.................................................................................. เลขที่....................

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด

1. วันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข์ตรงกับวันใด

ก.วันอาสาฬหบูชา ข. วันอัฏฐมีบูชา

ค.วันวิสาขบูชา ง. วันมาฆบูชา

2. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันใดเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า

ก. วันมาฆบูชา ข. วันอัฏฐมีบูชา

ค. วันวิสาขบูชา ง. วันอาสาฬหบูชา

3. วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตรงกับวันอะไร

ก. วันมาฆบูชา ข. วันวิสาขบูชา

ค.วันอัฏฐมีบูชา ง. วันอาสาฬหบูชา

4. วันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน คือวันใด

ก. วันมาฆบูชา ข. วันอัฏฐมีบูชา

ค. วันวิสาขบูชา ง. วันอาสาฬหบูชา

5. การถือปฏิบัติและ การประกอบพิธีวันวิสาขบูชาในเมืองไทยเริ่มทำมาตั้งแต่สมัยใด

ก. สมัยสุโขทัย ข. สมัยอยุธยา

ค. สมัยกรุงธนบุรี ง. สมัยกรุงเทพฯ

6. วันใดไม่มีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

ก. วันมาฆบูชา ข. วันวิสาขบูชา

ค. วันเข้าพรรษา ง. วันอาสาฬหบูชา

7. พระสงฆ์องค์แรกที่ได้ดวงตาเห็นธรรมและขอบวชในพระพุทธศาสนาคือใคร

ก. พระอานนท์ ข. พระอัญญาโกณฑัญญะ

ค. พระมหากัสสปะ ง. พระสารีบุตร

8. วันใดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก

ก. วันอาสาฬหบูชา ข. วันวิสาขบูชา

ค. วันมาฆบูชา ง. วันอัฏฐมีบูชา

9.วันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับวันใด

ก. วันมาฆบูชา ข. วันวิสาขบูชา

ค. วันอาสาฬหบูชา ง. วันอัฏฐมีบูชา

10.วันมาฆบูชา ตรงกับวันใด

ก. แรม 8 ค่ำ เดือน 6

ข. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

ค. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

ง. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

เฉลย แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่อง วันสำคัญทางศาสนา

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด

1. วันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข์ตรงกับวันใด

ข. วันอาสาฬหบูชา ข. วันอัฏฐมีบูชา

ค. วันวิสาขบูชา ง. วันมาฆบูชา

2. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันใดเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า

ข. วันมาฆบูชา ข. วันอัฏฐมีบูชา

ค. วันวิสาขบูชา ง. วันอาสาฬหบูชา

3. วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตรงกับวันอะไร

ข. วันมาฆบูชา ข. วันวิสาขบูชา

ค. วันอัฏฐมีบูชา ง. วันอาสาฬหบูชา

4. วันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

คือวันใด

ข. วันมาฆบูชา ข. วันอัฏฐมีบูชา

ค. วันวิสาขบูชา ง. วันอาสาฬหบูชา

5. การถือปฏิบัติและการประกอบพิธีวันวิสาขบูชาในเมืองไทยเริ่มทำมาตั้งแต่สมัยใด

ก. สมัยสุโขทัย ข. สมัยอยุธยา

ค. สมัยกรุงธนบุรี ง. สมัยกรุงเทพฯ

6. วันใดไม่มีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

ข. วันมาฆบูชา ข. วันวิสาขบูชา

ค. วันเข้าพรรษา ง. วันอาสาฬหบูชา

7. พระสงฆ์องค์แรกที่ได้ดวงตาเห็นธรรมและขอบวชในพระพุทธศาสนาคือใคร

ก. พระอานนท์ ข. พระอัญญาโกณฑัญญะ

ค. พระมหากัสสปะ ง. พระสารีบุตร

8. วันใดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก

ข. วันอาสาฬหบูชา ข. วันวิสาขบูชา

ค. วันมาฆบูชา ง. วันอัฏฐมีบูชา

9. วันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับวันใด

ข. วันมาฆบูชา ข. วันวิสาขบูชา

ค. วันอาสาฬหบูชา ง. วันอัฏฐมีบูชา

10. วันมาฆบูชา ตรงกับวันใด

ก. แรม 8 ค่ำ เดือน 6

ข. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

ค. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

ง. ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

เฉลยข้อทดสอบหลังเรียน

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. ข

ผลการประเมินทำข้อทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง วันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีความรู้ ความเข้าใจ บอกความหมาย เห็นความสำคัญ รู้เข้าใจเหตุการณ์สำคัญ ๆและปฏิบัติกิจกรรมที่พึงกระทำในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ด้วยความศรัทธาและถูกต้องเหมาะสม

เลขที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

คะแนนเต็ม

พัฒนา

ปรับปรุง

ก่อนเรียน 10

หลังเรียน10

1

ด.ช.จินตวัฒน์ พรมมูล

2

ด.ช.ศราวุฒิ เจริญสุข

3

ด.ช.พิรชัช ทรัพย์ถวิล

4

ด.ช.อภิวัฒน์ ยิ้มเสงี่ยม

5

ด.ช.กฤษณะ ทรัพย์สมบัติ

6

ด.ช.สกน ง่วนทอง

7

ด.ช.นที กลิ่นวิเศษ

8

ด.ช.ชัชวาล แพงศรี

9

ด.ช.สุริยะ มั่นสกุล

10

ด.ช.ณัฐพงศ์ ปานทอง

11

ด.ช.สิทธิโชค เพ็งชัย

12

ด.ญ.นุสรา เรืองอนันต์

13

ด.ญ.เสาวลักษณ์ แพงศรี

14

ด.ญ.อภิญญา แก้วดี

15

ด.ญ.จุฑามาศ เอมสวัสดิ์

16

ด.ญ.อารีย์ ก้อนทอง

17

ด.ญ. กนกพร ธานีราช

18

ด.ญ. ฝนทิพย์ คุ้มเวทย์

เกณฑ์การประเมิน

ผ่าน ตั้งแต่ 5 คะแนนขึ้นไป ลงชื่อ ผู้ประเมิน

ไม่ผ่าน ต่ำกว่า 5 คะแนน ( นางนิรมล บุญมี )

. / ./

แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง วันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา

พฤติกรรมประเมิน

ชื่อ - สกุล

ความสนใจ

การแสดงความคิดเห็น

การอาสาตอบคำถาม

การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ความรับผิดชอบ

สรุปผลการประเมิน

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

ด.ช.จินตวัฒน์ พรมมูล

ด.ช.ศราวุฒิ เจริญสุข

ด.ช.พิรชัช ทรัพย์ถวิล

ด.ช.อภิวัฒน์ ยิ้มเสงี่ยม

ด.ช.กฤษณะ ทรัพย์สมบัติ

ด.ช.สกน ง่วนทอง

ด.ช.นที กลิ่นวิเศษ

ด.ช.ชัชวาล แพงศรี

ด.ช.สุริยะ มั่นสกุล

ด.ช.ณัฐพงศ์ ปานทอง

ด.ช.สิทธิโชค เพ็งชัย

ด.ญ.นุสรา เรืองอนันต์

ด.ญ.เสาวลักษณ์ แพงศรี

ด.ญ.อภิญญา แก้วดี

ด.ญ.จุฑามาศ เอมสวัสดิ์

ด.ญ.อารีย์ ก้อนทอง

ด.ญ. กนกพร ธานีราช

ด.ญ. ฝนทิพย์ คุ้มเวทย์

ลงชื่อ.......................................................ผู้ประเมิน

วันที่ ......... เดือน...................พ.ศ. ............ เกณฑ์การประเมิน

ระดับคุณภาพ

ดี

ปานกลาง

ต้องปรับปรุง

คะแนน

3

2

1

แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง วันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา ชื่อกลุ่ม....................................

ที่

ชื่อ นามสกุล

รายการ

ระดับคะแนน

ความรับผิดชอบใน

การทำงาน

รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม

การช่วยเหลือในกลุ่ม

การส่วนร่วม

รวม

ผ่าน

ไม่ผ่าน

1

5

5

5

5

20

2

3

4

5

เกณฑ์การประเมิน

16 20 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

12 15 คะแนน ดี

8 11 คะแนน พอใช้

0 7 คะแนน ควรปรับปรุง

ลงชื่อ ผู้ประเมิน

(..)

. / ./

แบบสังเกตการอภิปรายและการรายงานหน้าชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ครั้งที่ . วันที่ เดือน ..

ชื่อผู้สังเกต ..ชื่อผู้รายงาน ...

ชื่อเรื่องที่อภิปรายและรายงาน ....

รายการสังเกต

ระดับคุณภาพ

หมายเหตุ

5

4

3

2

1

ตอนที่ 1 การสังเกตการอภิปราย

1. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปราย

5 = ดีมาก

4 = ดี

3 =ปานกลาง

2 = ควรแก้ไข

1 = ควรแก้ไข

เป็นอย่างยิ่ง

2. การใช้เวลาในการอภิปราย

3. ข้อมูลตรงประเด็นปัญหา

4. การใช้กระบวนการกลุ่ม

5. ความกระตือรือร้นของสมาชิก

ตอนที่ 2 การสังเกตการรายงานหน้าชั้น

1. การเตรียมตัวในการรายงาน

2. วิธีนำเสนอเนื้อหาของรายงาน

3. ความน่าสนใจของรายงาน

4. ความชัดเจนของรายงาน

5. ประโยชน์ที่ได้จากรายงาน

รวม

รวมทั้งสิ้น

ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข

(ลงชื่อ) ผู้ประเมิน

... / . /.

บรรณานุกรม

การศาสนา,กรม. ประวัติพระพุทธศาสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ภาค 1.

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 2525.

กาญจนา เกียรติประวัติ. วิธีสอนทั่วไปและทักษะการสอน. กรุงเทพมหานคร :

ไทยวัฒนาพานิช, 2524.

กาญจนา วัฒนายุ. เทคนิคการเขียนแผนการเรียนรู้, กรุงเทพมหานคร, 2542.

ญาณสังวร, สมเด็จพระ (เจริญ สุวฑฒโน). หลักพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :

ประกายพรึก, 2545

ดนัย ไชยโยธา. ศัพทานุกรมพุทธศาสน์. กรุงเทพมหานคร : บริษัทอักษรเจริญทัศน์

จำกัด, 2545.

ราชวรมุนี , พระ (ประยูร ธมมจิตโต) กระบวนการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนา

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, 2543

ธรรมปิฎก, พระ (ป.อ.ปยุตโต) พุทธวิธีในการสอน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัท

สหธรรมิก, 2544

ทิศนา แขมมณี. การพัฒนากระบวนการคิด. นครปฐม : ศูนย์ศึกษาพัฒนาครู คณะครุ-

ศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2543.

สุวิทย์ มูลคำ. การเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร : ดวงกมลสมัยจำกัด, 2543.

ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

- กูฏิทูสกชาดก (ลิงเกเรกับนกขมิ้น)


ชาดก พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ

1 ชั่วโมง ของพุทธศาสนิกชน 1 ชั่วโมง


- วันวิสาขบูชา -- วันมาฆบูชา

มหาอุกกุสชาดก (สัตว์สี่สหาย) วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

2 ชั่วโมง

-วันอาสาฬหบูชา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 -วันอัฏฐมีบูชา

พระพุทธศาสนาและความสำคัญ

สรุปพุทธประวัติ พุทธประวัติ ตรัสรู้


ประกาศธรรม

โปรดชฏิล แต่งตั้งพระอัครสาวก

โปรดพระเจ้าพิมพิสาร แสดงโอวาทปาฏิโมกข์


edit @ 2007/08/14 18:57:56
edit @ 2007/08/14 19:08:50